پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
حمزه سلجوقی [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد مشاور]
چکیده: همانطور که میدانیم بسیاری ازصنایع و پروسه های علمی به محفظه ها و تانک های مواد نیاز دارند مهمترین بخش یک نیروگاه بخار تانک های حاوی مایعات هستند که عملیات کنترلی مختلفی روی آنها بایستی انجام پذیرد از جمله:کنترل غلظت مواد درون آنها.کنترل دماوکنترل سطح مایع. از آنجا که کنترل سطح مایع یک عمل ضروری در یک سیستم موفق کنترل است، ایده های کاراتر به بهبود کیفیت خروجی وافزایش بهره وری اقتصادی می انجامد . کنترل تطبیقی نوع خاصی از کنترل با فیدبک غیر خطی است که در آن حالت های سیستم به دو دسته تقسیم می شوند. پارامترهایی با تغییرات آرام و متغیرهای حالت با تغییرات سریع تر. بسیاری از پروسه های به این صورت مشخص می شوند که پارامترهای آنها یا متغیرند و یا مجهول که سیستم های تطبیقی را برا ی کنترل شان می طلبد سیستم های کنترل تطییقی غیر خطی اند حتی اگر سیستم تحت کنترل ،یک سیستم غخطی باشد و یا بصورت یک مدل خطی شده در نظر گرفته شده باشد .ساختار سیستمهای تطبیقی و مکانیزم مورد استفاده برای تطبیق پارامترهای متغیر یا مجهول باعث غیر خطی شدن سیستم کنترل می شود. پایان نامه حاضر چندین نوع سیستم کنترل تطبیقی(رهیافت گرادیان :روش MITبرای تطبیق پارامتر ،مدل مرجع و رگولاتورهای خود تنظیم)و کاربردهای آنها را برای کنترل سطح ارائه میکند.سیتم کنترل سطح هیدرولیکی از یک نقطه نظر متفاوت بررسی شده اند سیستم های کنترل سطح هیدرولیکی استاندارد به این صورت می باشند که بایستی سطح مایع درون یک مخزن دریک مقدار ثابت ،تثبیت شود .این هدف را میتوان با یک سیستم کنترل بهره فید بک خطی تحصیل کرد .اما هر گاه هدف کنترل این باشد که سطح درون مخزن طبق یک تابع از پیش تعیین شده تغییر کند ،آنگاه استفاده از کنترل تطبیقی اجتناب ناپذیر است،چرا که پارامترهای سیستم بر اساس سطح متغیر ،مایع تغییر میکنند.همچنین وضعیتی که پارامترهای سیستم نیز نامعلوم باشند در نظر گرفته شده اند.توانایی روش پیشنهادی با مقایسه این روش و روش مرسوم PIDتشریح شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)