پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم باقری [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، روش جدیدی برای سنتز مشتقات H2-ایندازولو[2,1-b]-فتالازین-تریاونها با استفاده از کاتالیزگر نانوبوهمیتسولفامیک اسید گزارش شده است. از واکنش فتال هیدرازید با دیکتون و آلدهیدهای آروماتیک در شرایط بدون حلال، در دمای C°100و با حضور کاتالیزگر نانوبوهمیتسولفامیک اسید مشتقات H2-ایندازول[2,1-b]-فتالازین-تریاونها سنتز شد. برای تهیه فتالهیدرازید از فتالیک انیدرید و هیدرازین هیدرات 80 درصد استفاده شد. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تایید گردید. آسانی روش، تک ظرفی بودن و بهرهی بالای واکنش از جمله ویژگیهای این روش میباشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تک ظرفی #H2-ایندازولو[2,1-b]-فتالازین-تریاون #نانوبوهمیتسولفامیک اسید #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)