پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
اکرم مرادی [پدیدآور اصلی]، زینب موسوی تکیه[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، ساختار مولکولی، فرکانس های ارتعاشی، جابجایی شیمیایی پروتون و آنالیز ماهیت پیوند هیدروژنی برای مشتقات سالیسیل آلدهید(SA) با استفاده از محاسبات نظریه ی تابعی چگالی (DEF)و نظریه کوانتومی اتم ها در مولکول (QTAIM)برای مطالعه قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی محاسبه شد. سپس نتایج بدست آمده با مقادیر محاسبه شده در سالیسیل آلدهید برای بررسی اثرات برخی استخلاف ها بر روی قدرت پیوند هیدروژنی مقایسه گردید. همچنین بستگی بین برخی از پارامترهای ساختاری، طیفی و پیوندی مربوط به پیوند هیدروژنی برای این ترکیبات بررسی شد. محاسبات AIM نشان داد که برای SA و مشتقات آن ، لاپلاسین دانسیته ی الکترون و دانسیته ی انرژی الکترونی کل در نقطه بحرانی پیوند O....H به ترتیب دارای مقادیر منفی و مثبت است بنابراین این ترکیبات دارای پیوند هیدروژنی متوسط اند. محاسبات ساختاری و طیفی نشان داد ترکیب 6-نیترو سالیسیل آلدهید، 6NSA، با گروه NO_2 در موقعیت متا نسبت به گروه OH و ترکیب 2-هیدروکسی بنزویل آلدهید، 2HBB، با اتم Br در مجاورت گروه کربونیل به ترتیب قوی ترین و ضعیف ترین پیوند هیدروژنی را نسبت به SA دارا هستند. نتایج همبستگی خطی خوبی بین انرژی پیوند هیدروژنی و دانسیته الکترونی در نقطه بحرانی پیوند O....H با مقدار R^2=0/995 و یک رابطه ی خطی بین فرکانس vOH، vOD با جابجایی شیمیایی پروتون با R^2=0/925 نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سالیسیل آلدهید(SA) #پیوند هیدروزنی درون مولکولی #نظریه ی تابعی چگالی (DEF) #نظریه اتم در مولکول (AIM) #اوربیتال پیوندی طبیعی (NBO)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)