پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
پریساکفائی [پدیدآور اصلی]، زینب موسوی تکیه[استاد راهنما]، زهرا کلانترکهدمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ساختار مولکولی، طیف ارتعاشی و جابجایی شیمیایی ترکیب نارینجنین (NRG) با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی (DFT) در سطح M062X/6-311++G** مورد بررسی قرار گرفت. ماهیت پیوند هیدروژنی درون مولکولی حلقه کلیتی آن بررسی شد. سپس پیوند هیدروژنی درون مولکولی یکسری فلاونوئیدها شامل کریسین (CRS)، پینوسمرین (PCB)، گالانژین(GLG) ، پینوبانکسین(PBK) ، آپیجنین(APG) ، نارینجنین(NRG) ، لوتئولین(LTL) اریودایکتیول(EDC) ، مورین (MRN) و دی هیدرومورین (D-MRN) با استفاده از فرکانس های ارتعاشی، جابجایی شیمیایی، پارامترهای QTAIM و NBO هم مقایسه شدند. با استفاده از انرژی تفکیک پیوند برای حذف هیدروژن (H-BDE) رابطه بین پیوند هیدروژنی درون مولکولی با پارامتر H-BDE و خاصیت آنتی اکسیدانی بررسی شد. برای مشخص کردن فعالیت شیمیایی این ترکیبات، از پارامترهای واکنش پذیری کلی و خواص شیمیایی موضعی شامل MEP در سطح نظری M062X/6-311++G** استفاده شد. نتایج محاسبات نشان داد که تمام فلاونوئیدهای مورد مطالعه پیوند هیدروژنی متوسط با ماهیت جزیی کووالانسی دارند و مولکول های کریسین (CRS)، آپیجنین (APG) و لوتئولین (LTL) قوی‌ترین پیوند هیدروژنی و پینوبانکسین (PBK) و دی-هیدرو مورین (D-MRN) ضعیف ترین پیوند هیدروژنی در میان این فلاونوئیدها دارد. همچنین با افزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی، پارامتر H-BDE افزایش یافته در نتیجه خاصیت آنتی اکسیدانی کاهش می یابد. مقایسه پارامترهای مربوط به خواص واکنش پذیری نشان داد که تمام فلاونوئیدهای مورد مطالعه سختی کمی دارند بنابراین با مولکول ها با سختی کم (نرم) می توانند برهمکنش داشته باشند. و در میان این مولکول های مورد بررسی NRG و PCB واکنش پذیری کمتر و GLG واکنش پذیری بیشتری در محیط (گونه های دیگر) نسبت به سایر ترکیبات مورد مطالعه نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#DFT #نارینجنین #نظریه اتم ها در مولکول (AIM) #پتانسیل الکتروستاتیک مولکولی (MEP) #پیوند هیدروژنی درون مولکولی #خاصیت آنتی اکسیدانی #انرژی تفکیک پیوند برای حذف هیدروژن (H-BDE)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)