پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
راهله روات [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: واکنش 4- نیتروبنزویک اسید با تیونیل کلراید, 4-نیتروبنزوئیل کلراید را تولید می کند. واکنش 4-نیتروبنزوئیل کلراید با سدیم آزاید 4- نیتروبنزوئیل آزاید را ایجاد کرد. حرارت دادن 4-نیتروبنزوئیل آزاید در تولوین خشک, 4-نیتروفنیل ایزوسیانات را تولید کرد که بدون جداسازی با اتیل کربازات وارد واکنش شد تا 1-اتوکسی کربونیل -4-(4-نیتروفنیل) سمی کاربازاید را تولید نماید. واکنش 1- اتوکسی کربونیل -4-(4-نیتروفنیل) سمی کاربازاید با محلول پتاس 4 مولار, ترکیب 4-(4-نیتروفنیل) یورازول را تولید کرد. در اثر احیای 1-اتوکسی کربونیل -4-(4-نیتروفنیل) سمی کاربازاید به وسیله کلرید قلع, 1- اتوکسی کربونیل -4-(4-آمینوفنیل) سمی-کاربازاید تهیه گردید. واکنش 1- اتوکسی کربونیل -4-(4-آمینوفنیل) سمی کاربازاید با سدیم اتوکسید, 4-(4-آمینوفنیل) یورازول را تولید کرد. دی آزوتیزه شدن گروه آمینوی 4-(4-آمینوفنیل) یورازول به وسیله سدیم نیتریت و سپس جفت شدن نمک دی آزونیوم حاصل با β- نفتول رنگینه 4-(4-آمینوفنیل) یورازول ←β- نفتول را با راندمان و خلوص بالا ایجاد کرد ترکیب 4-(4 نیترو فنیل) یورازول با دو برابر مولی هگزا متیلن دی ایزو سیانات و ایزو فورون دی ایزو سیانات وارد واکنش شده, یک دی-ایزو سیانات جدید ایجاد کرد. ترکیب حاصل بدون جداسازی با رنگینه ی 4-(4 آمینو فنیل) یورازول← - β-نفتول وارد واکنش شده و کو پلیمرهای رنگی را با گرانروی نسبتا خوبی تولید کردند. 1- اتوکسی کربونیل-4 فنیل سمی کاربازید با محلول 4 مولار, ترکیب 4- فنیل یورازول را تولید کرد. ترکیب بدست آمده با دو برابر مولی هگزا متیلن دی ایزو سیانات, ایزو فورون دی ایزو سیانات و تولیلن دی ایزو سیانات وارد واکنش شده, یک ترکیب جدید را به وجود آورد. ترکیب حاصل, بدون جداسازی با رنگینه ی 4-(4 آمینو فنیل) یورازول ← β-نفتول وارد واکنش شده, کو پلیمرهای رنگی جدید را با گرانروی خوبی تولید کردند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)