پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
فرزانه قلی پور ملکشاه [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق مشتقات جدیدی از تیازولو[2،3-a]پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس سنتز گردید. از واکنش 2-تیواوراسیل (77) با پروپارژیل برمید (63) در متوکسید سدیم و حلال متانول، ترکیب 2-پروپارژیل تیو پیریمیدین4-اون (78) تهیه شد. از واکنش ترکیب (78) با آریل یدید های متفاوت در حضور کاتالیزگر های بیس(تری فنیل فسفین)پالادیم (II) کلرید و یدید مس (I) در حلال استونیتریل و باز تری اتیل آمین در دمای اتاق و زیر جو آرگون، مشتقات جدیدی از 3- بنزیل-H7-تیازولو[2،3-a]پیریمیدین-7-اون (79a-f) سنتز شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)