پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
گوهر اونق [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]
چکیده: 3،2،1-تری آزول ها در شیمی آلی، مواد شیمیایی کشاورزی، رنگ ها و شیمی دارویی کاربرد فراوانی دارند. بنا به اهمیت این دسته از ترکیبات در این پروژه مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری آزول های دارای استخلاف در موقعیت 4،1-با استفاده از واکنش کلیک 1-یدو-4-(پروپ-2-این-1-ایلوکسی)بنزن(25) و آریل آزیدهای مختلف سنتز گردید و همچنین در ادامه تعدادی دیگر از مشتقات جدید 3،2،1-تری آزول ها با استفاده از واکنش جفت شدن پیوند کربن-کربن سونوگاشیرا 4-((4-یدوفنوکسی)متیل)-1-3-(نیتروفنیل)-H3،2،1-تری آزول(a27) با آلکین-های مختلف تهیه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ۱,۲,۳-تری آزول ها #کاتالیزگر مس(Ӏ) #واکنش جفت شدن کربن-کربن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)