پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
احمد کاکاوند قلعه نوعی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: ترکیبات هتروسیکل به طور وسیعی در طبیعت پراکنده شده‌اند. در این میان هتروسیکل‌‌هایی که دارای حلقه تری‌آزول هستند در ارگانوکاتالیست‌ها، داروها و سموم دفع آفات کاربردهای بسیار زیادی دارند. در این پروژه ترکیبات هتروسیکلی جدید بر پایه 4،2،1- تری‌آزول‌ها و 3،2،1-تری‌آزول‌ها از طریق واکنش‌های حلقه‌افزایی کلیک در حضور کمپلکس مس و یا واکنش‌های جفت شدن پیوند کربن-کربن (سونوگاشیرا) در حضور کاتالیزگر مس سنتز شدند: 1. مشتقات جدید هتروسیکلی 3،2،1-تری‌آزول‌ها از طریق واکنش حلقه‌افزایی 3،1-دوقطبی پروپارژیل الکل یا پروپارژیل آمین‌های مختلف و آریل آزیدها در حضور مخلوطی از Cu(OAc)2.H2O و سدیم آسکوربات به عنوان کاتالیزگر سنتز شدند. 2. در ابتدا کمپلکس مس(I) دی‌تیزون تثبیت شده بر روی بستر SBA-15 به عنوان یک کاتالیزگر ناهمگن تهیه شد. ساختار کاتالیزگر ناهمگن (SBA-15-dtz-Cu(I سنتز شده به وسیله‌ی داده‌های طیف سنجی شامل IR، ICP، SEM و پراش پرتو ایکس تایید گردید. کاتالیزگر ناهمگن سنتز شده در واکنش کلیک، برای سنتز ترکیبات هتروسیکلی 3،2،1-تری‌آزول‌ها از طریق واکنش تک ظرفی و سه جزئی مشتقات مختلف بنزیل کلرید، آلکین‌های انتهایی و سدیم آزید در حلال آب و دمای ° 60C مورد استفاده قرار گرفت. 3. مشتقات جدیدی از تیازولو[b-2,3][4,2,1]-تری‌آزول‌ها به وسیله‌ی واکنش سونوگاشیرا در غیاب مس به صورت تک ظرفی سنتز شد. از واکنش تک ظرفی 6-(متیل یدید)-2-متیل تیازولو[b-2,3][4,2,1]-تری‌آزول‌ها و مشتقات استیلنی، ترکیباتی با بازده بالا سنتز گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واکنش کلیک #3 #2 #1-تری‌آزول #4 #2 #1- تری‌آزول ها #آریل آزیدها #کاتالیزگر‌ ‌‌‌پالادیم #جفت شدن سونوگاشیرا #پروپارژیل آمین #پروپارژیل الکل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)