پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
پوریا نقیبی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش ابتدا 3،2،1-تری آزول های جدید دارای استخلاف ید با استفاده از 1-آزیدو4-یدوبنزن و آلکین های انتهایی به وسیله ی واکنش کلیک تهیه گردید. در ادامه از واکنش 3،2،1-تری آزول های یددار با آلکین های انتهایی مختلف، در حضور کاتالیزگر پالادیم/ مس، ترکیبات جدید 3،2،1-تری آزول های دارای عامل آلکینی به دست آمدند. برای بررسی بیشتر، واکنش ها به صورت تک ظرفی نیز انجام شد. ساختار ترکیبات جدید سنتز شده به وسیله ی آنالیزهای 1H-NMR، 13C-NMR و FT-IR تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کاتالیزگر پالادیم #آلکین انتهایی #3 #2 #1- تری‌آزول‌ #واکنش کلیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)