پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
نگین دهقان [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، افشین سروری [استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: در این کار پژوهشی، واکنش چهار جزیی سه گانه یوگی ایزوسیانید، آمین، آلدهید و تری مزیک اسید به عنوان جزء اسیدی با سه گروه عاملی اسیدی در متانول و شرایط بازروانی بیان شده است. در این فرایند، واکنشگرهای ارزان و قابل دسترس، فرایند سنتزی مناسب و شرایط ملایم واکنش برای سنتز ترکیباتی مهم از نظر دارویی و جالب از نظر ساختاری با هفت گروه عاملی پپتیدی که مناسب برای درخت سان ها و ساختارهای خود-جمع شونده هستند، به کار گرفته شده است. استخلاف ها می توانند در سه موقعیت متفاوت به طور مستقل تغییر یابند. همچنین واکنش چهار جزیی دوگانه آزیدو-یوگی ایزوسیانید، تری متیل سیلیل آزید، آلدهید و 4،'4-سولفونیل دی آنیلین با دو گروه عاملی آمین در متانول و شرایط بازروانی انجام شد. سنتز ترکیباتی جالب از لحاظ ساختاری و دارویی با دو حلقه تترازول 5،1-دو استخلافی از طریق یک واکنش ، از واکنشگرهای ارزان و در دسترس تحت فرایندهای مناسب و شرایط ملایم واکنش گزارش شده است. تغییر در ساختار فرآورده های واکنش، می تواند با تنوع در اجزای ایزوسیانید و آلدهید صورت گیرد. فرآورده ها جدید می باشند و ساختار همه ی ترکیبات سنتزی با بررسی طیف های IR، ,Mass HPLC, 13C NMR, 1H NMR تایید شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واکنش های چند جزیی چندگانه #ایزوسیانید #پپتید #تترازول
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)