پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سعیده جاجرمی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: پیرولو و تری آزولوکینوکسالین ها دارای طیف وسیعی از فعالیت های بیولوژیکی مانند خواص ضد ویروسی و ضد سرطان می باشند. با توجه به خواص بیولوژیکی پیرولو و تری-آزولوکینوکسالین ها، در این تحقیق مشتقات جدیدی از 2-فنیل-N-آریل متیلن-1-H-پیرولو[3،2-b]کینوکسالین-1-آمین و 1-آریل-4-(فنیل اتینیل)[1،2،4]تری آزولو[3،4-a]کینوکسالین با استفاده از کاتالیزگرپالادیمکربن سنتز گردید. از واکنش 2،3-دی کلرو کینوکسالین (39)، هیدرازین (87) و آلدهید های آروماتیک (88) با فنیل-استیلن (89) در حضور کاتالیزگرهای پالادیم کربن و یدیدمس (I) در دمای 70 درجه سانتی گراد و در اتمسفر آرگون، مشتقات جدیدی از 2-فنیل-N-آریل متیلن-1-H-پیرولو[3،2-b]کینوکسالین-1-آمین ( a-k90) با بهره ی بالا به دست آمد. همچنین از واکنش 2،3-دی کلرو کینوکسالین (39)، هیدرازین (87) و آلدهید های آروماتیک (88) و محلول برم (43) با فنیل استیلن (89) در حضور کاتالیزگر پالادیم کربن و در دمای 70 درجه سانتی گراد و در اتمسفر آرگون، مشتقات جدیدی از 1-آریل-4-(فنیل اتینیل)[1،2،4]تری-آزولو[3،4-a]کینوکسالین ( a-f91) با بهره ی بالا به دست آمد. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش شرایط ملایم، تک ظرفی بودن واکنش ها و بهره ی بالای مشتقات سنتز شده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)