پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
نرگس رحمانی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: مشتقات ایندول و 3،2،1-تری آزول ها به دلیل خواص بیولوژیکی متنوع از جمله، ضد التهاب، ضد باکتری، ضد HIV، ضد قارچ و ضد سرطان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این پژوهش، مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری آزول های متصل به سیستم 2-آریل-1H-ایندول-3-استخلاف دار به وسیله ی واکنش کلیک بین دو ترکیب 2-آریل-1-پروپ-2-اینیل-1H-ایندول-3-استخلاف دار و آزید های آروماتیک در حضور کاتالیزگر مس(II) استات و سدیم آسکوربات در حلال اتانول سنتز گردید. ساختار تمام ترکیبات سنتز شده به وسیله ی آنالیز های 1H-NMR، 13C-NMR و تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری آزول #واکنش کلیک #ایندول #تیوسمی کاربازید #آزید آروماتیک #پروپارژیل-برمید #مس(II) استات #سدیم آسکوربات
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)