پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
میرمحمد مهدی هاشمی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه ابتدا از واکنش 4-آمینو-3-مرکاپتو-5-فنیل-4،2،1-تری آزول با پروپارژیل برمید ترکیب 4-آمینو-3-پروپارژیل مرکاپتو-5-فنیل-4،2،1-تری آزول به دست آمد. در ادامه از واکنش این ترکیب با آزید‌های آروماتیک در حضور کاتالیزگر مس(ΙΙ) استات و سدیم‌آسکوربات در حلال اتانول ترکیبات جدید 3،2،1-تری‌آزول‌های متصل شده به حلقه هتروسیکلی 4،2،1-تری‌آزول با بهره ی بالا سنتز شد. همچنین از واکنش 4-آمینو-3-مرکاپتو-5-فنیل-4،2،1-تری آزول با پارا نیتروبنزآ لدهید و در ادامه واکنش با 1-آزیدو‌ 3-کلرو بنزن در حضور کاتالیزگر مس(ΙΙ) استات و سدیم‌آسکوربات در حلال اتانول، مشتق جدید {3-[1-(3 -کلرو-فنیل)-H1-[3،2،1] تری آزول-4-ایل متیل سولفونیل]-5-فنیل-[4،2،1]تری‌آزول-4-ایل }(4-نیتروبنزیلیدین)آمین با بهره ی بالا سنتز شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری آزول #مس(ΙΙ) استات #سدیم آسکوربات #4 #2 #1-تری آزول #آزید آروماتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)