پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
لطف اله مختاری نصرآبادی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش ابتدا از واکنش اتیل-4-اکسو-4،3-دی هیدرو کینازولین-2-کربوکسیلات و مشتقات آمیدی آن با پروپارژیل برمید، ترکیب های اتیل-4-اکسو-3-(پروپ-2-این-1-ایل)-4،3-دی هیدرو-کینازولین-2-کربوکسیلات و آمیدهای مربوطه به دست آمدند. در ادامه، از واکنش ترکیبات پروپارژیل دار تهیه شده به صورت دو جزئی با آزیدهای آروماتیک و یا سه جزئی با سدیم آزید و بنزیل کلرید در حضور کاتالیزگر مس(II) استات، لیگاند 4-آمینو-5-هیدروکسی نفتالن-7،2-دی-سولفونیک اسید مونوسدیم و سدیم آسکوربات در حلال آب، ترکیبات جدید 3،2،1-تری آزول های متصل شده به سیستم کینازولین با بهره ی بالا سنتز شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کینازولین #3 #2 #1-تری آزول #مس(II) استات #سدیم آزید #بنزیل کلرید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)