پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
هاجر اشراقی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: 3،2،1-تری آزول ها نقش مهمی در شیمی سنتزی، شیمی دارویی، کشاورزی و شیمی رنگ دارند و هم چنین دارای خواص بیولوژیکی متنوعی می باشند. در این پژوهش مشتقات جدیدی از (1-آریل-H1-3،2،1-تری آزول-4-ایل)متیل آلکانوات از طریق واکنش سه جزئی کربوکسیلیک اسیدها، پروپارژیل برمید و آزیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزگر مس(II) سولفات و سدیم آسکوربات در حلال DMF، سنتز گردید. این واکنش تک ظرفی، یک روش کارآمد برای سنتز 3،2،1-تری آزول-های دارای گروه استری با بهره ی بالا است. تمام ترکیبات سنتز شده به وسیله ی طیف های 1H-NMR ، 13C-NMR و FT-IR شناسایی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری آزول #مس(II) سولفات #سدیم آسکوربات #آزید آروماتیک #کربوکسیلیک اسید #واکنش کلیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)