پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
منصوره حامدی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: پلی هیدروکینولینها داروهایی با خواص بیولوژیکی متنوع از جمله، مسدودد کننده کانال کلسیم، ضد تومور، ضد دیابت و گشاینده قلب و عروق میباشند. در این تحقیق، مشتقات مختلفی از پلیهیدروکینولینها با استفاده از نانو بوهمیت به عنوان کاتالیزگر سنتز گردید. از واکنش چهار جزئی آمونیم استات با آلدهیدهای آروماتیک و اتیل استو استات و دیمدون و یا سیکلوهگزادیاون در حضور نانو بوهمیت به عنوان کاتالیزگر در شرایط بدون حلال و دمای 80 مشتقاتی ازپلیهیدروکینولینهای استخلاف شده در موقعیتهای 2، 3، 4 و 7 با بهرهی بالا سنتز گردید. کاتالیزور مورد استفاده غیر سمی و ارزان است. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از دادههای طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگیهای این روش، بهره ی بالا، ساده و ملایم بودن شرایط واکنش، تک ظرفی بودن و عدم نیاز به حلال میباشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم چهارجزئی #پلیهیدروکینولینها #نانو بوهمیت #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)