پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
امین رحیمی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به خواص ببولوژیکی پیرولوکینوکسالین ها، در این تحقیق مشتقات جدیدی از پیرولو [3،2-b] کینوکسالین کربالدهید با استفاده از کاتالیزگرهای پالادیم و مس سنتز گردید. از واکنش 2و3 دی کلرو کینوکسالین (15) با آلکیل آمین های نوع اول (a-f111) مختلف در استونیتریل ترکیبات 2-آلکیل آمینو 3-کلرو کینوکسالین (a-f109) با بهره ی بالا بدست آمدند. ترکیبات سنتز شده (a-f109) با 3-برمو 1-پروپین و مورفولین در حضور کاتالیزگرهای بیس (تری فنیل فسفین)پالادیم(II)کلرید و مس(I)یدید، در دمای 70 درجه سانتیگراد و در اتمسفر آرگون واکنش داده، مشتقات جدیدی از 1-آلکیل-1-H– پیرولو [2،3-b] کینوکسالین-2-کربالدهید (a-f110) سنتز گردید. در مکانیسم پیشنهاد شده (Pd(0 که از کاهش (Pd(II در مخلوط واکنش بوجود می آید واکنش را کاتالیز می کند. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش شرایط ملایم، تک ظرفی بودن و بهره ی بالای مشتقات سنتز شده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)