اساتید پیشکسوت

امیرحسین امین
NMR Spectroscopy (شیمی آلی)
رتبه علمی: مربی

سید علینقی طاهری
شیمی آلی
رتبه علمی: -