گروه شیمی فیزیک

محسن سرگلزایی
بیوشیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

زهرا کلانترکهدمی
شیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

زینب موسوی تکیه
شیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

حسین نیکوفرد
شیمی فیزیک
رتبه علمی: دانشیار