آزمايشگاه شيمي محاسباتي

اين آزمايشگاه جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي نظري دانشجويان كارشناسي ارشد و دکتری، در حوزه هاي مختلف شيمي در نظر گرفته شده و مجهز به رايانه هاي مدرن جهت انجام پروژه هاي محاسباتي است.