گروه شيمي تجزيه

قدمعلی باقریان دهقی
شیمی تجزیه
رتبه علمی: دانشیار

منصور عرب چم جنگلی
شیمی تجزیه
رتبه علمی: استاد

ناصر گودرزی
شيمي تجزيه
رتبه علمی: استاد

فاطمه مصدرالامور

رتبه علمی: استادیار