آزمایشگاه تخصصی گروه شیمی آلی

اين آزمايشگاه مجهز به دستگاه ها و امكانات مناسبي در جهت تدريس و انجام پروژه هاي تحقيقاتي مي باشد. تدريس در كليه سطوح و مقاطع آموزشي رشته هاي مربوطه با توجه به امكانات موجود اين آزمايشگاه به سهولت قابل انجام مي باشد. از جمله تجهيزات و وسايل موجود در اين آزمايشگاه موارد زير مي باشند: دستگاه گاز كروماتوگراف جهت آناليز كمي و كيفي، دستگاه خشك كن مجهز به فن، حمام هاي گوناگون آب مورد نياز آزمايشات شيمي آلي، همزن الكتريكي، هموزنایزر و حمام اولتراسونیک و دستگاه یخساز. مسئول اين آزمایشگاه آقاي امیر حسین مومنی بوده و آزمايشگاه هاي شيمي آلي 1، 2 و 3 در آن ارائه مي شود.