گروه شيمي معدني - شيمي معدني - کارشناسی ارشد (1395/12/15)

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

گروه شیمی آلی - شیمی آلی - کارشناسی ارشد (1395/12/15)

کارشناسی ارشد شیمی آلی

شیمی محض - شیمی محض - کارشناسی (1395/12/15)

کارشناسی شیمی محض

گروه شیمی فیزیک - شیمی فیزیک - کارشناسی ارشد (1395/12/15)

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

گروه شيمي تجزيه - شيمي تجزيه - کارشناسی ارشد (1395/12/15)

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه