آزمايشگاه های تحقيقاتي شماره 5 و 6

این آزمایشگاه ها جهت انجام امور تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شیمی آلی طراحی شده است.