آزمايشگاه تحقيقاتي شماره 1

اين آزمايشگاه جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد و دکتری گروه های شيمي معدني و شيمي فيزيك در نظر گرفته شده است.