گروه شيمي معدني

بهرام بهرامیان
شیمی معدنی
رتبه علمی: استاد

اسماعیل سلیمانی
شیمی معدنی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی میرزایی
شيمي معدني
رتبه علمی: دانشیار