امین یزدانی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه
تلفن: 023-32395441
پست الکترونیک:

امیرحسین مومنی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی
تلفن: 023-32395441
پست الکترونیک:

وحید کلی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک
تلفن: 023-32395441
پست الکترونیک:

امید طاهری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی
تلفن: 023-32395441
پست الکترونیک:

احمد خدابخشیان

پست سازمانی: کارشناس آموزش دانشکده شیمی
تلفن: 32392204-2690
پست الکترونیک: