مهندس امیرحسین مومنی

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه شیمی آلی
تلفن:
  داخلی: 02332395441    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر وحید کلی

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه شیمی فیزیک
تلفن:
  داخلی: 02332395441    مستقیم:
پست الکترونیک:

مهندس امید طاهری

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه شیمی معدنی
تلفن:
  داخلی: 02332395441    مستقیم:
پست الکترونیک:

مهندس امین یزدانی

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه شیمی تجزیه
تلفن:
  داخلی: 02332395441    مستقیم:
پست الکترونیک:

زهرا نوروزی

پست سازمانی: کارشناس خدمات آموزش
تلفن:
  داخلی: داخلی 2690    مستقیم:
پست الکترونیک: