مهندس امیرحسین مومنی

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه شیمی آلی و معدنی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم: 02332395441
پست الکترونیک:

دکتر وحید کلی

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه شیمی فیزیک
تلفن:
  داخلی:    مستقیم: 02332395441
پست الکترونیک:

مهندس امین یزدانی

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه شیمی تجزیه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم: 02332395441
پست الکترونیک:

مهندس محمود بخشی

پست سازمانی: کارشناس آموزش دانشکده شیمی
تلفن:
  داخلی: داخلی 2690    مستقیم: 02332395441
پست الکترونیک: mahmoodbakhshi1360@gmail.com