آزمایشگاه تخصصی گروه شیمی فیزیک

کارشناس اين آزمایشگاه آقاي دکتر وحید کلی بوده و آزمایشگاه هاي شیمی فیزیک 1 و 2 در آن ارائه مي شود.