آزمایشگاه تخصصی گروه شیمی معدنی

کارشناس اين آزمایشگاه آقاي طاهری بوده و آزمایشگاه هاي شیمی معدنی 1 و 2 در آن ارائه مي شود.