آزمايشگاه های تحقيقاتي شماره 3 و 4

اين آزمايشگاه ها جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد و دکتری گروه شيمي تجزيه در نظر گرفته شده است.