آخرین بروزرسانی: 1400/9/10

ارتباط با ریاست دانشکده شیمی آقای دکتر میرزایی: 02332392204 داخلی2256 و  2545

ارتباط با مدیرگروه آموزشی دانشکده شیمی آقای دکتر بهرامیان: 02332392204 داخلی2259

ارتباط با مدیرگروه پژوهشی دانشکده شیمی آقای دکتر کیوانلو: 02332392204 داخلی2264

ارتباط با کارشناس آموزش دانشکده شیمی خانم نوروزی: 02332392204 داخلی2690