گروه شیمی آلی

امیرحسین امین
NMR Spectroscopy (شیمی آلی)
رتبه علمی: مربی

محمد باخرد
شیمی آلی
رتبه علمی: استاد

علی کیوانلو
شیمی آلی
رتبه علمی: استاد

حسین نصراصفهانی
شيمي آلي
رتبه علمی: دانشيار