گروه شیمی آلی

محمد باخرد
شیمی آلی
رتبه علمی: استاد

علی کیوانلو
شیمی آلی
رتبه علمی: استاد

حسین نصراصفهانی
شيمي آلي
رتبه علمی: دانشيار