علی کیوانلو

استاد دانشکده شیمی

دکتری شیمی آلی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: سنتز مواد آلی، هتروسیکل، ارگانو متالیک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: Tetrahedron Letters Most Cited Paper 2005-2008 Award 2-Journal Organometallic Chemistry Highly Cited Research Paper 2013 Award
شرح مختصر (درباره):
به CV مراجعه شود

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

Spectroscopy (1397/10/4)

Selected problems

Spectrometry (1395/9/16)

Mass

Spectroscopy (1395/9/13)

13C NMR new

Spectroscopy (1395/9/13)

NMR 4 new

Spectroscopy (1395/9/13)

NMR 3 new

Spectroscopy (1395/8/16)

NMR 2 new

Spectroscopy (1395/7/25)

IR 1

Spectroscopy (1395/7/25)

IR 2

Spectroscopy (1395/7/11)

NMR 1

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Enoles and enones

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Aldehydes and ketones

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Aromatics II

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Aromatics I

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Conjugated dienes

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Alkynes

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Alkenes II

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Alkenes I

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Alkanes I

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Alkanes II

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Cyclic Alkanes

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Streochemistry

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Haloalkanes I

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Haloalkanes II

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Alcohols I

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Alcohols II

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 59
فاطمه کریمی (1398)، "سنتز پلی اورتان-اوره های جدید با استفاده از تترابرموفتال هیدرازید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
احمد کاکاوند قلعه نوعی (1398)، "سنتز مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری آزول ها با استفاده کاتالیزگر های همگن و ناهمگن"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
طیبه بشارتی سیدانی (1397)، "سنتز مشتقات جدید هتروسیکلی با استفاده از واکنش های سونوگاشیرا و هک "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، بابک کبودین[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه سهرابی گرجی (1397)، "تهیه و شناسایی پلی استایرن حاوی کروموفور آریل آزو فنیل سولفونامید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه اسکندری (1397)، "سنتز 3،2،1-تری آزول های متصل شده به سیستم 4،2،1-تری آزینو]5،6-[b ایندول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر فرخنده (1397)، "سنتز مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری آزول های متصل شده به ۲-تیو بنزایمیدازول در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
لطف اله مختاری نصرآبادی (1397)، "سنتز 3،2،1-تری آزول های متصل به سیستم کینازولین با استفاده از واکنش کلیک کاتالیز شده به وسیله ی مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید لشکری (1397)، "سنتز ۳،۲،۱-تری آزول های متصل به سیستم هیدانتوئین با استفاده از واکنش کلیک کاتالیز شده به وسیله ی مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مفیدیان (1396)، "ساخت پلی اوره ها و پلی آمید های جدید بر پایه ی ترکیب 4- (فتالیمیدو–N–ایل)– 4،2،1–تری آزولیدین– 5،3–دی اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا توزنده جانی (1396)، "سنتز مشتقات دی‌اوراسیل‌پیران‌ها در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
منصوره عبداله زاده (1396)، " سنتز 3،2،1-تری آزول های جدید با استخلاف آمیدی به وسیله ی واکنش کلیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
مهسا کیمیاقلم (1396)، "پلیمریزاسیون اولفین‌ها توسط کاتالیست‌های فلزات واسطه انتهایی (LTM)"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، غلامحسین ظهوری[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
آتنا سوزنی (1396)، "سنتز مشتقات جدید هتروسیکل با استفاده از ترکیبات پروپارژیلی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
هاجر اشراقی (1396)، "سنتز چند جزئی 3,2,1-تری آزول ها از کربوکسیلیک اسیدها با پروپارژیل برمید و آزید ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]،
المیرا مرادیان (1395)، "سنتز مشتقات جدیدی از پیران‌ها با استفاده از آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
پویا قمری کارگر (1395)، "سنتزمشتقات 3,2,1-تری آزول با استفاده ازکاتالیزگرمس تثبیت شده روی سیلیکاژل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
میرمحمد مهدی هاشمی (1395)، "سنتز 3،2،1-تری آزول های متصل شده به سیستم هتروسیکلی 4،2،1-تری آزول به وسیله واکنش کلیک کاتالیز شده با مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن خانی (1395)، "سنتز سه جزئی 3،2،1 -تری‌آزول‌ها با استفاده از واکنش کلیک در حضور کاتالیزگر کمپلکس مس تثبیت شده بر روی پلی استایرن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی لطفی (1394)، "سنتز3،2،1-تری آزول‌های جدید از ترکیبات استیلنی‌تری آزین‌ و‌‌‌‌ بنزوتری آزین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه جوانمردی (1394)، "سنتز مشتقات پیرازول با استفاده از کاتالیزگر کافئین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
محمد تقی اسلامی رستمی (1393)، "سنتز زانتن ها با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
فرشته اسلامی نوکنده (1393)، "سنتز پلی هیدروکینولین های فعال بیولوژیکی در حضور مایعات یونی برونستد اسید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم باقری (1393)، "سنتز مشتقات دارویی ایندازولوفتالازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عباسی (1393)، "سنتز مشتقات جدیدی از سیستم هتروسیکلی 3،2،1-تری آزول ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا میهن پرست (1393)، "سنتز مشتقات جدید تیازولو [c-2,3][4,2,1] تری آزین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم – مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
زهره آزمون (1393)، "سنتز 3،2،1-تری آزول های فعال بیولوژیکی از ترکیبات استیلنی هتروسیکلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]،
ساناز محمد زاده کومله (1392)، "تهیه‌ی پلی‌اوره‌های جدید برپایه‌ی ترکیب دارویی 2و3-دی‌هیدرو1و4-فتالازین دی‌اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
منصوره حامدی (1392)، " سنتز مشتقات پلی هیدروکینولین به وسیله ی واکنش هانش درحضور نانو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه حاجی جعفر نمازی (1392)، "سنتز دی هیدرو پیریمیدین ها به وسیله ی واکنش های چند جزئی در حضور سورفکتانت ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سکینه عبادی صوفلو (1392)، "سنتز مشتقات یورازول با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
ملیحه مرادی (1392)، "سنتزمشتقات جدیداز ترکیبات هتروسیکلی شامل تیازول "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا آقایان (1392)، "سنتز مشتقات پیرازول به عنوان پیش ماده دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
آتنا سوزنی (1391)، "سنتز سه جزئی داروهایی با ساختار پیریمیدینی با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت در شرایط بدون حلال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
الهه ایمانی فر (1391)، "سنتز چند جزیی داروهایی با ساختار ایمیدازولی با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت در شرایط بدون حلال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
رامین نصیری (1391)، "تهیه ی پلیمر های جدید بر پایه ی ترکیب داروئی پیرازولیدین-5،3-دی اون "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
سید امیر سیادتی (1391)، "سنتز مشتقات داروئی استیلنی با استفاده از کاتالیزگر پالادیم نانو کربن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، نوابه امی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه سیاوشی (1391)، "سنتز سه جزئی داروهای ایمیدازو [c-1,2]پیریمیدین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
زینب فصاحت (1391)، "سنتز چند جزیی ایمیدازول ها با استفاده از سورفکتانت ها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه حبیبی (1391)، "تهیه و پلیمرکردن یک مونومر جدید بر پایه ی داروی ضد چربی یورازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
امیر جور بنیان (1391)، "تهیه‌ی مونومر و پلیمرهای حاوی داروی ضد چربی یورازین با گروه آویزان فنیل تیواوره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
مینا امیدیان (1391)، "سنتز مشتقاتی از داروهایی با ساختار پیرازین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
سعیده جاجرمی (1390)، "سنتزمشتقات جدیدی از تری آزولو و پیرولوکینوکسالین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه قلی پور ملکشاه (1390)، "سنتز مشتقات جدیدی از تیازولو پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه اسماعیلی (1390)، "سنتز مشتقات پیرولو پیرازین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
شهرزاد ثمن گویی (1390)، "سنتزمشتقات جدید دو استخلافی 3،2،1-تری آزول ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، سید علینقی طاهری[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا اعلمی (1390)، "سنتز سیستم هتروسیکلی جدید تترازولو [4,2,1]-تری آزولو کینوکسالین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
ماهرخ رحمانی ماهی آیادی (1389)، "سنتز پیرولو [2،3-b]کینوکسالین های استخلاف شده در موقعیت های 1و2 با استفاده از واکنش های جفت شدن سونوگاشیرا "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سمانه برات نیا (1389)، "سنتز پیرولو[2،3-b]کینوکسالین های استخلاف شده در حضور کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
امین رحیمی (1388)، "سنتز مشتقات جدید پیرولو [2،3-b]کینوکسالین-2-کربالدهید با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده مهدیه هاشمی (1387)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [a-2,1] پیریدین و ایمیدازو [b-1,2][3,1] بنزوتیازول با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس در آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ