علی کیوانلو

استاد دانشکده شیمی

دکتری شیمی آلی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: سنتز مواد آلی، هتروسیکل، ارگانو متالیک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: Tetrahedron Letters Most Cited Paper 2005-2008 Award 2-Journal Organometallic Chemistry Highly Cited Research Paper 2013 Award
شرح مختصر (درباره):
به CV مراجعه شود
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
1959

Citations

24

h-index

64

i10-index

13

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
1630

Citations

22

h-index

100

Co-authors

64

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

Spectroscopy (1397/10/4)

Selected problems

Spectrometry (1395/9/16)

Mass

Spectroscopy (1395/9/13)

13C NMR new

Spectroscopy (1395/9/13)

NMR 4 new

Spectroscopy (1395/9/13)

NMR 3 new

Spectroscopy (1395/8/16)

NMR 2 new

Spectroscopy (1395/7/25)

IR 1

Spectroscopy (1395/7/25)

IR 2

Spectroscopy (1395/7/11)

NMR 1

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Enoles and enones

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Aldehydes and ketones

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Aromatics II

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Aromatics I

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Conjugated dienes

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Alkynes

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Alkenes II

Organic Chemistry II (1389/9/6)

Alkenes I

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Alkanes I

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Alkanes II

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Cyclic Alkanes

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Streochemistry

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Haloalkanes I

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Haloalkanes II

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Alcohols I

Organic Chemistry I (1387/8/19)

Alcohols II

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 74
مهناز هاشمی پور (1400)، "سنتز ایمیدازول ها و ۳،۲،۱-تری آزول ها به وسیله ی واکنش های چند جزئی و کلیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور]
حسین رضائی (1400)، "سنتز مشتقات H4-پیران‌ها در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور]
پوریا نقیبی (1400)، "سنتز مشتقات جدید 3،2،1-تری‌آزول‌ها با استفاده از واکنش کلیک و جفت شدن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور]
نرگس رحمانی (1400)، "سنتز مشتقات جدید 3،2،1-تری آزول های متصل به ایندول با کاتالیزگر مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور]
زهره میرطالبی (1399)، "آمینو اسید سیستئین تثبیت شده روی پی وی سی به عنوان کاتالیزگری موثر در سنتز پلی هیدروکینولین ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور]
مهسا عابدی بجستانی (1399)، "سنتز مشتقات پیرانوپیرازول در آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه کریمی (1398)، "سنتز پلی اورتان-اوره های جدید با استفاده از تترابرموفتال هیدرازید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه سهرابی گرجی (1397)، "تهیه و شناسایی پلی استایرن حاوی کروموفور آریل آزو فنیل سولفونامید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محبوبه اسکندری (1397)، "سنتز 3،2،1-تری آزول های متصل شده به سیستم 4،2،1-تری آزینو]5،6-[b ایندول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا توزنده جانی (1396)، "سنتز مشتقات دی‌اوراسیل‌پیران‌ها در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منصوره عبداله زاده (1396)، " سنتز 3،2،1-تری آزول های جدید با استخلاف آمیدی به وسیله ی واکنش کلیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آتنا سوزنی (1396)، "سنتز مشتقات جدید هتروسیکل با استفاده از ترکیبات پروپارژیلی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
المیرا مرادیان (1395)، "سنتز مشتقات جدیدی از پیران‌ها با استفاده از آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی لطفی (1394)، "سنتز3،2،1-تری آزول‌های جدید از ترکیبات استیلنی‌تری آزین‌ و‌‌‌‌ بنزوتری آزین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محدثه جوانمردی (1394)، "سنتز مشتقات پیرازول با استفاده از کاتالیزگر کافئین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد تقی اسلامی رستمی (1393)، "سنتز زانتن ها با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم باقری (1393)، "سنتز مشتقات دارویی ایندازولوفتالازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه عباسی (1393)، "سنتز مشتقات جدیدی از سیستم هتروسیکلی 3،2،1-تری آزول ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منصوره حامدی (1392)، " سنتز مشتقات پلی هیدروکینولین به وسیله ی واکنش هانش درحضور نانو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سکینه عبادی صوفلو (1392)، "سنتز مشتقات یورازول با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ملیحه مرادی (1392)، "سنتزمشتقات جدیداز ترکیبات هتروسیکلی شامل تیازول "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا آقایان (1392)، "سنتز مشتقات پیرازول به عنوان پیش ماده دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رامین نصیری (1391)، "تهیه ی پلیمر های جدید بر پایه ی ترکیب داروئی پیرازولیدین-5،3-دی اون "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید امیر سیادتی (1391)، "سنتز مشتقات داروئی استیلنی با استفاده از کاتالیزگر پالادیم نانو کربن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، نوابه امی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه سیاوشی (1391)، "سنتز سه جزئی داروهای ایمیدازو [c-1,2]پیریمیدین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب فصاحت (1391)، "سنتز چند جزیی ایمیدازول ها با استفاده از سورفکتانت ها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه حبیبی (1391)، "تهیه و پلیمرکردن یک مونومر جدید بر پایه ی داروی ضد چربی یورازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعیده جاجرمی (1390)، "سنتزمشتقات جدیدی از تری آزولو و پیرولوکینوکسالین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرزانه قلی پور ملکشاه (1390)، "سنتز مشتقات جدیدی از تیازولو پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه اسماعیلی (1390)، "سنتز مشتقات پیرولو پیرازین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهرزاد ثمن گویی (1390)، "سنتزمشتقات جدید دو استخلافی 3،2،1-تری آزول ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا اعلمی (1390)، "سنتز سیستم هتروسیکلی جدید تترازولو [4,2,1]-تری آزولو کینوکسالین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه برات نیا (1389)، "سنتز پیرولو[2،3-b]کینوکسالین های استخلاف شده در حضور کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.