پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
ساناز محمد زاده کومله [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: از واکنش فتالیک‌انیدرید با هیدرازین هیدرات یک آبه، 2،3-دی‌هیدرو1،4-فتالازین‌دی‌اون (فتال‌هیدرازید) بدست آمد. ساختار محصول مورد نظر با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز تایید گردید و سپس با دی‌ایزوسیانات های تولیلن، ایزوفوران و هگزامتیلن برای تولید پلی‌اوره های جدید با گرانروی 0/4-0/6 وارد واکنش گردید. ساختار پلیمرهای حاصل به وسیله‌ی طیف‌سنجی مادون قرمز،1H NMR و آنالیز عنصری تایید گردید و خواص حرارتی این پلی‌مرها به وسیله TGA ، مورد مطالعه قرار گرفت. مشتق تترابرمو فتال‌هیدرازید یعنی 4،5،6،7- تترابرمو-2،3-دی‌هیدرو 1،4-فتالازین‌دی‌اون نیز از واکنش تترا‌‌برمو‌فتالیک‌انیدرید با هیدرازین‌هیدرات یک آبه سنتز گردید. بعد از اینکه ساختار این ترکیب به وسیله‌ی طیف‌سنجی مادون قرمز تایید گردید با تولیلن‌دی‌ایزوسیانات در حلال DMAC، وارد واکنش شد و یک پلیمر جدید با گرانروی 0/4 تولید شد که به وسیله‌ی,1H NMR IR و آنالیز عنصری شناسایی شد و خواص حرارتی آن نیز مورد مطالعه قرار گرفت. 2،3-دی هیدرو 1،4-فتالازین‌دی اون با اتیلن کلرو استات جهت سنتز مونومر جدید وارد واکنش شد. ساختار این مونومر به‌ وسیله‌ی طیف‌سنجی مادون قرمز، H1 NMR ، C1 NMR تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)