پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه سهرابی گرجی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: پلی استایرن کلروسولفون دار از طریق واکنش پلی استایرن با کلروسولفونیک اسید و تیونیل کلرید سنتز گردید. همچنین چند رنگینه ی آزویی مختلف از طریق واکنش آمین های آروماتیک مختلف با N-متیل آنیلین سنتز شد. پلی استایرن کلروسولفون دار با رنگینه های آزویی تهیه شده در حضور تری اتیل آمین وارد واکنش شد. پلی استایرن های رنگی به دست آمده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز، رزونانس مغناطیس هسته ای، طیف سنجیUV-Vis و همچنین آنالیزهای حرارتی و عنصری شناسایی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی استایرن #N-متیل آنیلین #کلروسولفون دار #رنگینه #آزو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)