پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
محبوبه رجایی هرندی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، روشی برای سنتز مشتقات جدیدی از تیازولو [a-2,3] پیریمیدین‏ با استفاده از ترکیبات استیلنی مربوطه و آریل یدیدها در حضور کاتالیزگرهای پالادیم-‏‏‏‏‏‏‏‏‏مس گزارش شده است. برای این منظور ابتدا از واکنش 6-آمینو-2-‏تیواوراسیل (87) با پروپارژیل برمید در سدیم متوکسید و متانول، ترکیب 6-آمینو-2-پروپارژیل تیو پیریمیدین-4-اون (89) تهیه شد. این ترکیب (89) با آریل یدیدهای متفاوت در حضور کاتالیزگرهای بیس (تری فنیل فسفین) پالادیم (II) کلرید و مس (I) یدید در حلال دی‏متیل‏فرمامید، باز تری‏اتیل‏آمین و دمای 70 درجه سانتی گراد، واکنش داده و مشتقات جدیدی از تیازولو [a-2,3] پیریمیدین‏ (a-g 92) سنتز گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آمینوپیریمیدین #پالادیم #مس #آریل یدید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)