پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سیدعلی ظمآنی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش، ترکیبات ایزوکسازول دارای استخلاف با استفاده از واکنش های چندجزیی از مواد اولیه اتیل استواستات، هیدروکسیل آمین هیدروکلرید و آلدهید های آروماتیک در شرایط بدون حلال و دمای اتاق در حضور متیونین به عنوان کاتالیزگر کارامد و سازگار با محیط زیست سنتزگردید. در ادامه از واکنش ایزوکسازول های دارای استخلاف پروپاژیل اوکسی با آزید های آروماتیک با استفاده از شیمی کلیک، ترکیبات جدید 3،2،1-تری آزول متصل به حلقه ی تری آزول سنتز گردید. ساختار تمامی ترکیبات به وسیله 1H-NMR و 13C-NMR وIR آنالیز شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایزوکسازول #3 #2 #1-تری‌آزول‌ها #واکنش کلیک #واکنش چندجزیی #متیونین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)