مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
زینب موسوی تکیهشیمی فیزیکاستادیار17678192
محسن سرگلزاییبیوشیمی فیزیکاستادیار68428222
محمد باخردشیمی آلیاستاد1894231331294
فاطمه مصدرالاموراستادیار3761012222
حسین نیکوفردشیمی فیزیک دانشیار3
قدمعلی باقریان دهقیشیمی تجزیهدانشیار3
اسماعیل سلیمانیشیمی معدنیدانشیار3
زهرا کلانترکهدمیشیمی فیزیکاستادیار139748102613182
حسین نصراصفهانیشيمي آليدانشيار611161905481447503
مهدی میرزاییشيمي معدنيدانشیار9191825217621846613
علی کیوانلوشیمی آلیاستاد1853236212157321106994
بهرام بهرامیانشیمی معدنیدانشیار17952549615212467933
ناصر گودرزیشيمي تجزيهاستاد13912545811462293774
منصور عرب چم جنگلیشیمی تجزیه استاد191127533012652184784
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران