مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
زینب موسوی تکیهشیمی فیزیکاستادیار18378192
محسن سرگلزاییبیوشیمی فیزیکاستادیار73428222
محمد باخردشیمی آلیاستاد1959231371354
فاطمه مصدرالاموراستادیار3821012222
حسین نیکوفردشیمی فیزیک دانشیار3
قدمعلی باقریان دهقیشیمی تجزیهدانشیار3
اسماعیل سلیمانیشیمی معدنیدانشیار3
زهرا کلانترکهدمیشیمی فیزیکاستادیار148848106613182
حسین نصراصفهانیشيمي آليدانشيار631161905571448513
مهدی میرزاییشيمي معدنيدانشیار9931826218121847633
علی کیوانلوشیمی آلیاستاد19592464131630221071004
بهرام بهرامیانشیمی معدنیاستاد18752652615732568954
ناصر گودرزیشيمي تجزيهاستاد15422650812442493774
منصور عرب چم جنگلیشیمی تجزیه استاد204626593013102184784
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران