ناصر گودرزی

استاد دانشکده شیمی

دكتري شيمي تجزيه

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه مازنداران
زمینه ها و علایق پژوهشی: آنالیز نمونه های مختلف با روشهای اسپکتروسکوپی و جداسازی و تغلیظ گونه های مختلف از جمله آلاینده های آلی و فلزات سنگین، حذف و تخریب آلاینده های زیست محیطی- modeling با روشهای کمومتریکس
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن شیمی ایران و عضو ACS
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
Nasser Goudarzi received his B.Sc. in chemistry from Mazandaran University (Iran) in 1992, and his M.Sc. in analytical chemistry from Mazandaran University (Iran) in 1995, and his Ph.D. in Chemistry from the Mazandaran University in 2006. He is currently an assistant professor at the faculty of chemistry of the Shahrood University of Technology. His research encompasses the areas of NMR spectroscopy studies of aluminate, silicate and aluminosilicate solutions, zeolites studies, different preconcentration methods, HPLC separation methods and modeling by chemometric.

تلفن تماس: 32395441
تلفن داخلی: 2263

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 60
داوود نادعلی (1397)، "ارائه یک مدل پیش بینی میزان حذف رنگ از پسابها با استفاده از پارامترهای تجربی و توصیفگرهای ساختاری محاسبه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
الهه سلامتی (1397)، "کاربرد روش‌های کمومتریکس جهت پیش‌بینی اندیس بازداری برخی ترکیبات آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
سیاوش داودی (1396)، "حذف آنتی‌بیوتیک آزیترومایسین از محلول‌های آبی با استفاده از نانوجاذب زیستی دیاتومیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهناز دهرآزما، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، هاجر قاسمیان گرجی[استاد/ اساتید مشاور]
عطیه عسلی (1395)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار-فعالیت ترکیبات دارویی با استفاده از روش جنگل های تصادفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]،
بنت الهدی گودرزی (1395)، "پیش بینی دانسیته ی مخلوط ترکیبات آلی با استفاده از روش های غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا کلانترکهدمی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
ملیحه شهنما (1394)، "توسعه و مشخصه یابی یک حسگر نوری برای اندازه گیری گلوتاتیون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید نکوئی (1394)، "کاربرد روشهای مختلف کمومتریکس جهت پیش بینی فعالیت برخی ترکیبات دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی نکوئی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا ابراهیمی (1392)، "مدلسازی خطی و غیر خطی برای پیش بینی انبساط پذیری هم-فشار (αp) سیالات آلی با استفاده از استراتژی CDFS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا کلانترکهدمی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
یلدا قربان ابراهیمی (1391)، "پیش بینی اثرات بازداری بعضی ترکیبات دارویی با روش های QSAR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
اعظم ایزدی یزدان آبادی (1391)، "مطالعه ی ارتباط کمّی ساختار- خاصیت هدایت گرمایی برای آلکان ها با استفاده از روش های خطی و غیر خطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا کلانترکهدمی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
حسن رامه (1391)، "پیش بینی فعالیت برخی ترکیبات دارویی ضد اختلال خواب با استفاده از روش های خطی و غیرخطی QSAR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
احمد قوچانی مقدم (1391)، "ارائه یک روش اتوماتیک تزریق در جریان پیوسته برای اندازه گیری تیواوره بر اساس زمان القایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
نیکو فخاری (1391)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت خطی و غیرخطی ویسکوزیته آلکانها در محدوده وسیعی از دما و فشار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا کلانترکهدمی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
سارا مسگران کریمی (1391)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی اندیس بازداری بعضی از ترکیبات آلی فرار موجود در جو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
طاهره موذن (1390)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت مشتقات بنزیمیدازول به عنوان دسته ی جدیدی از داروهای ضد انگل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
پیام کلهر (1390)، "مطالعه کمی ساختار – فعالیت IC50 برخی از مشتقات گوانین به عنوان در بدن CDK2 بازدارنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نیکوفرد[استاد/ اساتید مشاور]
حانیه یزدان دوست (1390)، "پیش بینی شاخص بازداری تعدادی روغن-های ضروری با استفاده از روش های QSPR خطی و غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، زهرا کلانترکهدمی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عامری (1390)، "پیش بینی اثرات بازداری بعضی ترکیبات دارویی باروشهایQSAR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد علی فردوسی (1389)، "پیش بینی ثابت های هنری بعضی از ترکیبات آلی با استفاده از روش های خطی و غیر خطی QSPR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نیکوفرد، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، زهرا کلانترکهدمی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا قشقایی (1389)، "اندازه‏گیری هیدرازین و فنیل هیدرازین به روش اسپکتروفتومتری با استفاده از سیستم متیلن‏گرین- یدید- پریدات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
هنگامه سلیمی (1389)، "پیش بینی پارامتر حلالیت تعدادی حلال آلی با استفاده از روش های QSPR خطی و غیر خطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید مشاور]
الهه وطن خواهان (1388)، "اندازه گیری مقادیر کم مس با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای بعد از میکرو استخراج با حلال "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا گنجه (1388)، "پیش تغلیظ و اندازه گیری پیوسته مقادیر کم سرب (II) به روش اسپکترومتری جذب اتمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه یامی (1388)، "مدل سازی QSPRاندیس بازداری هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای با روش رگرسیون خطی چند گانه وشبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
حمید غفاری راد (1388)، "مدل سازی QSPR قاکتور بازداری ترکیبات آلی بر روی فازهای ثابت تری فلوئورو پروپیل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی، محمد حسین فاطمی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
الهه صدیقی (1387)، "تعیین مقادیر کم کبالت (II) با طیف سنجی جذب اتمی شعله ای بعد از پیش تغلیظ با ریز استخراج حلال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه طالب زاده فاروجی (1387)، "پیش تغلیظ و اندازه گیری پیوسته مقادیر کم کادمیوم (II) به روش اسپکترومتری جذب اتمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
كاربرد الگوريتم تصاوير متوالي (SPA) به عنوان روش انتخاب متغير در مطالعه QSPR بيش بيني ضرايب توزيع آب-اكتانول بعضي از تركيبات آلي هالوژنه 1387/12/18 6 ماه خاتمه يافته
اندازه گيري مقادير کم کادميم با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای بعد از ميكرو استخراج با حلال 1387/7/7 9 ماه خاتمه يافته
مطالعه محلول هاي آبي و الکلي تري بوتيل متيل آمونيوم سيليکات با استفاده از 1385/12/6 9 ماه خاتمه يافته
بررسی محلول هاي تري بوتيل متيل آمونيوم آلومينوسيليکات با استفاده از 1386/6/25 9 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ