پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
نیکو فخاری [پدیدآور اصلی]، زهرا کلانترکهدمی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان برای مدلسازی و پیش بینی ویسکوزیته ی آلکانها در محدوده ی وسیعی از دما و فشار استفاده گردید. تعداد زیادی توصیف کننده با استفاده از نرم افزار دراگون محاسبه شدند و توصیف‏ کننده ‏های انتخاب شده زیر مجموعه‏ ای از 18 دسته توصیف‏ کننده ‏های دراگون توسط روش رگرسیون خطی چندگانه می‏باشد. 4 توصیف کننده تئوری و2 توصیف کننده تجربی دما و فشار به عنوان ورودی شبکه مورد استفاده قرار گرفتند. توصیف ‏کننده ‏های انتخاب شده برای ایجاد یک شبکه 1-5-5 و ماشین بردار پشتیبان استفاده شد. داده ها در شبکه عصبی به سه سری: آموزش، ارزیابی و تست تقسیم شدند و داده ‏ها در ماشین بردار پشتیبان به دو سری: آموزش و تست تقسیم شدند. پس از آموزش شبکه و بهینه کردن پارامترهای شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان، کارایی مدل توسط سری تست مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان برای این سری ها با نتایج تجربی مقایسه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#QSPR #ویسکوزیته #شبکه عصبی مصنوعی #ماشین بردار پشتیبان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)