پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
داوود نادعلی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: فاضلابهای نساجی شامل انواع مختلفی از رنگها هستند که بدون انجام فرایند مناسب برای دفع آن‌‌ها باعث ایجاد سمیت درمیکروارگانیسم‌‌ها و حیات آبزیان می‌‌شود. بی توجهی به پخش رنگ‌‌ها تاثیر منفی روی محیط زیست و زندگی انسان‌‌ها می‌‌گذارد. در این پروژه از مدلQSPR مبتنی بر شبکه عصبی تنظیم بایزین برای مدل‌‌سازی و پیش‌‌بینی دقیق راندمان رنگبری بر اساس ساختار رنگ استفاده شد. برای این منظور رنگبری فتوکاتالیستی 31 رنگ مختلف با استفاده از TiO2 تحت تابش UV مورد بررسی قرار گرفت. راندمان رنگبری تحت تابش‌‌دهی اشعه‌‌ی ماوراء بنفش به مدت 5، 10 و 15 دقیقه در شرایط ثابت شامل مقدار کاتالیست (0.010گرم)، حجم نمونه (50.0 میلی‌‌لیتر) و در pH= 7.0 اندازه گیری شد. ساختار رنگ‌‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار دراگون به توصیف‌‌کننده‌‌های مولکولی تبدیل شد و موثرترین توصیف‌‌کننده‌‌ها انتخاب شدند و به عنوان ورودی شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از به‌‌دست آوردن مدل BR-ANN به عنوان مدل بهینه، توانایی پیشگویی مدل با استفاده از سری آزمون و روش رد مرحلهای تکتک مورد ارزیابی قرار گرفت. مجذور ضریب همبستگی برای سری آزمون و روش رد مرحلهای تکتک به ترتیب 0.9553 و 0.9320 به‌‌دست آمد. نتایج به‌‌دست آمده توانایی مدل پیشنهادی را در پیش‌‌بینی میزان رنگبری به خوبی نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه عصبی مصنوعی #TiO2/UV #فرایند‌‌های اکسیداسیون پیشرفته #درصد رنگبری #QSPR

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)