منصور عرب چم جنگلی

استاد دانشکده شیمی

دکتری تخصصی شیمی تجزیه

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: - استفاده از سیستم های سنیتیکی برای اندازه گیری مقادیر کم گونه ها به صورت تک و همزمان 2- روشهای تزریق در جریان پیوسته 3-کاربرد تکنیک های کمومتریکس و اندازه گیری همزمان آنیونها، کاتیونها و گونه های آلی 4- سنسورهای الکتروشیمیایی و نوری برای اندازه گیری فلزات سنگین و ترکیبات آلی 5- استخراج حالت جامد جفت شده با FAAS 6- ارتباط کمی ساختار فعالیت (خاصیت ) (QSAR و QPSR) 7-کاربرد مواد نانو و نانوذرات در مطالعات فتوکاتالیستی
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن شیمی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: 1- برترین پژوهشگردر سالهای 1384، 1385، 1386، 1387، 1388 و 1393 2- استاد نمونه اموزشی در سالهای 1389 و 1390 3- عنوان دانشجوی ممتاز از دانشگاه اراک (دوره کارشناسی) در سال 1374 4- عنوان دانشجوی ممتاز از دانشگاه صنعتی اصفهان ( دوره کارشناسی ارشد) در سال 1376 5- عنوان دانشجوی ممتاز از دانشگاه صنعتی اصفهان ( دوره دکتری) در سال1381
شرح مختصر (درباره):
منصور عرب چم جنگلی کارشناسی خود را در شیمی در سال 1374 از دانشگاه اراک، دریافت کرد. کارشناسی ارشد خود را در شیمی تجزیه در سال 1376 از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای خود را در شیمی تجزیه در سال 1381 از همان دانشگاه اخذ نمود. او استادیار شیمی تجزیه در دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1383 تا سال 1387 بوده است و از سال 1387 تا 1393 به عنوان دانشیار شیمی تجزیه در دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به فعالیت بوده است. وی در حال حاضر استاد شیمی تجزیه در دانشگاه شاهرود می¬باشد.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

منطق چیست (1390/12/12)

PhD-exam-1390 (1390/8/21)

PhD-exam-1390 (1390/8/21)

دیالوگ (1389/12/7)

جزیره (1389/12/7)

تفکر خلاق (1389/12/7)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 75
مسعود سیوری (1398)، "اصلاح الکترود کربن شیشه ای به وسیله 5،1-دی فنیل کاربازون "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه مصدرالامور[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید حامدی نژاد (1397)، "ساخت و مشخصه یابی یک حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری مشتقات تیواوراسیل بر پایه افزایش مایکل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید مشاور]
داوود نادعلی (1397)، "ارائه یک مدل پیش بینی میزان حذف رنگ از پسابها با استفاده از پارامترهای تجربی و توصیفگرهای ساختاری محاسبه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
الهه سلامتی (1397)، "کاربرد روش‌های کمومتریکس جهت پیش‌بینی اندیس بازداری برخی ترکیبات آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
حدیث برزویی (1396)، "حذف یون سرب(ɪɪ) از محلول‎های آبی با استفاده از پوست گردو عامل‎دارشده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب مظفری (1395)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار-فعالیت مشتقات پیریدین و پیریمیدین به عنوان بازدارنده‌‌ی HIV"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
عطیه عسلی (1395)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار-فعالیت ترکیبات دارویی با استفاده از روش جنگل های تصادفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید رؤفیان (1394)، "ساخت یک حسگر نوری برای اندازه گیری مقادیر کم روی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
ملیحه شهنما (1394)، "توسعه و مشخصه یابی یک حسگر نوری برای اندازه گیری گلوتاتیون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه فتح اللهی (1394)، "اندازه گیری الکتروکاتالیتیکی دوپامین با استفاده از الکترود اصلاح شده با پلیمر هادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه مصدرالامور[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
حکیمه حاجی حسین زاده (1394)، "حذف رنگ بریلیانت گرین از آب با استفاده از پوست گردو به روش جذب سطحی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا عجم (1393)، " پیش بینی فعالیت ضد ایدز مشتقات غیرنوکلئوزیدی تیوکربومات به روش جنگلهای تصادفی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید سلامی[استاد/ اساتید مشاور]
نازلی آزمونفر (1392)، "مدل سازی ANN برای پیش بینی دانسیته ی سیالات تجمعی با استفاده از توصیف کننده های مولکولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا کلانترکهدمی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه حاجیان اسرمی (1392)، "اندازه گیری ال- سیستئین به روش تزریق در جریان پیوسته با آشکارساز اسپکتروفتومتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد/ اساتید مشاور]
یلدا قربان ابراهیمی (1391)، "پیش بینی اثرات بازداری بعضی ترکیبات دارویی با روش های QSAR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
حسن رامه (1391)، "پیش بینی فعالیت برخی ترکیبات دارویی ضد اختلال خواب با استفاده از روش های خطی و غیرخطی QSAR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
احمد قوچانی مقدم (1391)، "ارائه یک روش اتوماتیک تزریق در جریان پیوسته برای اندازه گیری تیواوره بر اساس زمان القایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
سارا مسگران کریمی (1391)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی اندیس بازداری بعضی از ترکیبات آلی فرار موجود در جو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه حاجی زاده لجبینی (1391)، "اصلاح الکترود با پلیمرهای هادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه مصدرالامور[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدیه ظهوری تالی (1390)، "رشد و مشخصه یابی نانوساختارهای سولفید کادمیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین عشقی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد لندرانی (1390)، "حذف رنگدانه های آلی از پساب های صنعتی با استفاده از یک جاذب سنتزی جدید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا برومند (1390)، "سنتز نانو ساختار Ag-ZnO و تأثیر کاتالیستی آن بر روی تخریب نوری رنگدانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن قلی نژاد ملکشاه (1390)، "اندازهگیری الکتروشیمیایی ساده و سریع کاپتوپریل و گلوتاتیون "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
طاهره موذن (1390)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت مشتقات بنزیمیدازول به عنوان دسته ی جدیدی از داروهای ضد انگل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن عامری (1390)، "سنتز الکتروشیمیایی تعدادی از مشتقات لاکتون در حضور مشتقات کتکول در محیط آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه عامری (1390)، "پیش بینی اثرات بازداری بعضی ترکیبات دارویی باروشهایQSAR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا رنجبر دیزج (1389)، "تاثیر زیرلایه و ضخامت آن روی خواص لایه‎های نازک کبالت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه صبوری (1389)، "مدلسازی QSPR خواص ترمودینامیکی کتون ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا کلانترکهدمی، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نیکوفرد[استاد/ اساتید مشاور]
الهه وطن خواهان (1388)، "اندازه گیری مقادیر کم مس با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای بعد از میکرو استخراج با حلال "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
شیما مهرجو ایرانی (1388)، "ارائه روش های جدید و حساس اسپکتروفتومتری برای تجزیه ترکیبات دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا گنجه (1388)، "پیش تغلیظ و اندازه گیری پیوسته مقادیر کم سرب (II) به روش اسپکترومتری جذب اتمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه یامی (1388)، "مدل سازی QSPRاندیس بازداری هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای با روش رگرسیون خطی چند گانه وشبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
حمید غفاری راد (1388)، "مدل سازی QSPR قاکتور بازداری ترکیبات آلی بر روی فازهای ثابت تری فلوئورو پروپیل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی، محمد حسین فاطمی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه طالب زاده فاروجی (1387)، "پیش تغلیظ و اندازه گیری پیوسته مقادیر کم کادمیوم (II) به روش اسپکترومتری جذب اتمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
حمیدرضا صباغیان (1385)، "اندازه گیری مقادیر کم مولیبدن با استفاده از روش ولتامتری عاری سازی جذب سطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید مشاور]
ندا سالک گیلانی (1385)، "اندازه گیری سینتیکی اسپکتروفوتومتری تیوسانات وآهن بااستفاده از واکنش پریدات "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
به فایل CV مراجعه کنید. 1387/9/9 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهشیمی تجزیه مهندسیاز-شیمی تجزیه مهندسیشیمی تجزیه (1)اسپکتروسکوپی مولکولیمشاوره تحصیلات تکمیلی
یک‌شنبهمراجعه دانشجوالکترشیمی تجزیه ایاسپکتروسکوپی مولکولیمشاوره تحصیلات تکمیلی
دوشنبهشیمی تجزیه (1)جلسه دانشکدهالکترشیمی تجزیه ایمشاوره تحصیلات تکمیلیمشاوره تحصیلات تکمیلی
سه‌شنبهروش تحقیق در شیمی تجزیهمشاوره تحصیلات تکمیلی
چهارشنبهتحلیل اماری نتایجاسپکتروسکوپی اتمیتحلیل اماری نتایجاسپکتروسکوپی اتمی
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام بر دوست عزیز و قدیمی. هرچند که دقیقا شما را به یاد نمی اورم ولی مشتاقم افتخار دیدار شما از نزدیک نصیب بنده شود.
پاسخ: با سلام-به نظر بنده با مدرک کارشناسی ارشد شیمی فیزیک موفقیت چندانی در ادامه تحصیل در دوره دکتری شیمی تجزیه نخواهید داشت.
پاسخ: با سلام-از لطف شما سپاسگزارم. در محاسبه نمرات هم میان ترم و هم پایان ترم با رعایت انصاف در نظر گرفته می شود. اگه مورد خاصی بوده و فکر می کنید حقی از شما ضایع شده است می توانید حضوری مراجعه نمایید شاید سو تفاهمی باشد و با گفتگو بر طرف گردد.
پاسخ: سلام . شعر زیبایی بود. امیدوارم همیشه پر انرژی و پر از امید باشید.
پاسخ: سلام. ممنونم، بنده نیز برای شما آرزوی موفقیت دارم.
پاسخ: سلام.
سپاسگزارم و از خداوند برایتان شادکامی ارزو می کنم.
پاسخ: سلام. جمله بسیار کوتاه ولی بسیار پر معنا بود. امیدوارم سال خوبی داشته باشید.
پاسخ: سلام. کتاب شیمی تجزیه کمی نوشته: وگل
موفق باشید.
پاسخ: سلام با سواد
من متوجه منظور شما نشدم. ولی بدانید یکی از دلخوشی های معلم پیشرفت شاگردانش است. لذا ارزوی من نیز پیشرفت شما در سطوح بالای علمی است که اگر اینگونه شود باعث افتخار من خواهد بود. ولی برای پیشرفت قانون نا نوشته زیر را در نظر داشته باشید که:
خوشبختي ما در سه جمله است:

تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا

ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم

"حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا"

موفق باشید.
دانشجو - 5/12/1390، 01:37:28)
مشاهده پاسخ
پاسخ: سلام. سپاس از جملات زیبایی که نوشتید. امید وارم موفق باشید.
پاسخ: سلام. به سایتهای زیر می توانید مراجعه کنید:
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.springer.com/chemistry?SGWID=0-135-0-0-0
پاسخ: ای جوانمرد ، آن سوتر از بهشت و جهنم نیز جایی است که تنها خدا از آن با خبر است و آنان که سر عبور از بهشت و جهنم را دارند.
پاسخ: جمله زیبایی نوشته ای. کاش قسمت اول انرا هم نوشته بودی. من قسمت اولش را می نویسم تا تکمیل بشه:"ما نباید از حرکات و گفتار یک دیوانه حیرت کنیم. زیرا بیست و چهار ساعت شب و روز مشغول تماشای دیوانگی و حرکات بی رویه طبیعت هستیم و انگار که ما بر طبیعت برتری داریم زیرا خود را در قبال او عاقل می بینیم."
امید وارم همیشه موفق باشید.
پاسخ: سلام. ممنونم. امیدوارم پهلوان مرام پهلوانی هم داشته باشه. براتون در کارهاتون ارزوی موفقیت می کنم.
پاسخ: سلام. کتاب روشهای دستگاهی در الکترو شیمی از انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. ترجمه موسوی و گلابی
پاسخ: سلام. کتاب مبانی شیمی تجزیه اسکوک جلد دوم و کتاب مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه نوشته سید مهدی گلابی. موفق باشید
پاسخ: سلام. امیدوارم شما هم خوب باشید. همینکه شکایت کردید و حرف دلتون را زدید ممنونم. من که شما را نمی شناسم ولی اطمینان داشته باشید کسی نا حق نمره نمی گیره. از اینکه به بنده لطف دارید سپاسگزارم.
پاسخ: سلام
در مورد موضوعی که نوشته اید، اطلاعات دقیق ندارم. از اظهار لطف شما و جمله زیبایی که نوشته اید سپاسگزارم.
پاسخ: سلام
فرق چندانی ندارند. پیروز باشید.
پاسخ: سلام اقای زیارتی
از لطف شما سپاسگزارم. امیدوارم همیشه سلامت و خندان باشید.
پاسخ: سلام. ابتدا از تاخیر پیش آمده عذر خواهی می کنم .
باید برای خودت هدف کوتاه مدت انتخاب کنی تا از درس زده نشی و در کنارش اهداف بلند مدت در ضمن میتونی به فعالیت کنار درس مثل شرکت در مسابقات رشته خودت و ... فکر کنی. حتما موفق میشی اگه خودت بخوای شک نکن و همیشه بدن که: پرنده ای که پر می گیرد، نه به بامی دیگر، که به اوج می اندیشد.
پاسخ: سلام، اساس شیمی آلی ترکیبات کربن است، هر چند که به بررسی برخی از ترکیبات دیگر نیز می پردازد.
پاسخ: سلام، برای گرفتن پاسخ می توانید حضوری مراجعه کنید.
پاسخ: سلام، اگر شروع خوبی نداشتید، امیدوارم سرنوشت و پایان خوبی داشته باشید.
پاسخ: کاش در دهکده ی عشق کمی فراوانی بود / کاش در بازار صداقت کمی ارزانی بود
کاش ای کاش کمی لطف به هم می کردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود
بهترین درودهایم نثار آنانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند. بدان که زیباترین ‏عکسها در اتاقهای تاریک ظاهر می‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی بدان که ‏طبیعت می‏خواهد تصویری زیبا از تو بسازد. از شما تشکر می کنم که جمله زیبایی از کنفوسیوس (ابرگ ‏در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال؛ بنگر....) را یاداوری کردی. امیدوارم به جملات زیر هم ‏که از همان کنفوسیوس است توجه کنی:‏
‏1-‏ کسی که خود درستکار است، نیاز به امر کردن ندارد و کارش بدون فرمان هم پیش می رود. اما ‏کسی که خود درستکار نیست، اگر هم فرمان بدهد، نخواهند شنید.‏
‏2-‏ به چیزهای کوچک خود را گرفتار کردن، از کار های بزرگ باز ماندن است.‏
‏3-‏ مرد عاقل همواره نه نکته را در نظر دارد : روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، ‏آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید ، خود را از خشم دور نگاه ‏داشتن و در عین موفقیت، عادل و منصف بودن.‏
پاسخ: سلام. بنده نیز روز معلم رو بهتون تبریک میگم.
پاسخ: سلام. امیدوارم این گونه باشد.
پاسخ: سلام، ممنونم
پاسخ: سلام، انشالله ایام عید می بینمتون
پاسخ: کتاب: پیلهای سوختی، انرژی سبز
مولف: نسرین رشیدی
ناشر: مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان