پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
محبوبه صبوری [پدیدآور اصلی]، زهرا کلانترکهدمی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، حسین نیکوفرد[استاد مشاور]
چکیده: مدل شبکه ی عصبی مصنوعی، برای پیش بینی دانسیته ی کتون ها در محدوده ی فشار MPa 300-2 و محدوده ی دماییK 338-273 به کار گرفته شد. توصیف کننده ها از میان 18 دسته ی مختلف از توصیف کننده ها در نرم افزار DRAGON با استفاده از روش رگرسیون مرحله ای چندگانه و تکنیک stepwise انتخاب شدند. توصیف کننده های انتخاب شده شامل ATS4e و RDF040e بوده و همچنین دو توصیف کننده ی محاسباتی T و p برای ساخت مدل به کار گرفته شدند. داده های حاصل، به صورت گزینشی به سه دسته ی آموزش، ارزیابی و تست به ترتیب با تعداد 324، 107 و 107 تقسیم شدند به گونه ای که هر سری بهترین نماینده ی کل داده ها باشد. پس از مدلسازی و بهینه کردن پارامترهای شبکه، مدل ساخته شده، با استفاده از سری تست، مورد بررسی قرار گرفت. خطای مربع میانگین (MSE) برای سری تست، توسط مدل های MLR و ANN به ترتیب 0/9360 و 0/1735 بودند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دوی روش های خطی و غیر خطی توانایی دقیقی در پیش بینی دانسیته دارند، اگرچه ANN نتایج دقیق تری را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه ی عصبی مصنوعی #رگرسیون مرحله ای چندگانه #توصیف کننده ُ کتون ها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)