پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
ندا سالک گیلانی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه یک روش ساده سینیتیکی اسپکتروفوتومتری بدون نیاز به جداسازی برای اندازه گیری یون تیوسانات در نمونه های زیستی و آب ارائه شده است. این روش بر اساساثر بازداری تیوسانات برسیستم واکنش سدیم پریدات- پتاسیم برمید-متاکرزول پرپل(MCP‎)در محیط اسیدی می باشد.در قسمت دوم یک روش سینیتیکی ساده با آشکار سازی اسپکتروفوتومتری برای اندازه گیری آهن در فراورده های دارویی ارائه شده است.این روش براساس افزایشی آهن برسیستام واکنش سدیم پریدات- پتاسیم برمید- متاکرزول پرپل(MCP‎)در حضور تیوسانات است.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تیوسانات #زمان القایی #سینتیک #اسپکتروفوتومتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)