آزمایشگاه تخصصی شیمی دستگاهی

دستگاه هاي موجود در اين آزمایشگاه كه مورد استفاده دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده نيز قرار مي گيرد عبارتست از : Atomic Spectroscopy - Flame Photometr - Spectrophotometer Visible - Spectrophotometer U.V. Vis - HPLC - Ultrasonic