جدول دروس عمومی برای دانشجویان کارشناسی (1400/4/22)

جدول دروس عمومی برای دانشجویان کارشناسی

فرمهای آموزشی دکتری(شامل تعیین استاد راهنما گزارش پیشرفت تمدید سنوات) (1400/4/12)

فرمهای آموزشی دکتری(شامل تعیین استاد راهنما گزارش پیشرفت تمدید سنوات)

فرمهای دفاع از پایان نامه ارشد (1398/10/23)

فرم های جدید(اردیبهشت1400)

فرم تعیین داوران پایان نامه/پیشنهاد رساله/رساله (1397/9/14)

ویژه دانشجویان ارشد و دکتری

فرم شماره 1 و2 پروپوزال-دکتری (1397/8/5)

دانشجویان دکتری

فرم شماره 1 و2 پروپوزال-ارشد (1397/8/5)

کارشناسی ارشد

سرفصل ارشد نفت (1397/6/11)

شامل تمامی گرایشها

سرفصل دروس ارشد و دکتری مهندسی معدن (1397/6/11)

شامل گرایشهای اکتشاف،استخراج،مکانیک سنگ و فراوری

فرم های پیوست آیین نامه ارشد ورودی 94 به بعد (1397/2/11)

حاوی فرم تمدیدسنوات،حذف تکدرس،تصویب پروپوزال .برای تصویب پروپوزال فقط فرمهای 1 و2 پس از تکمیل به مدیرگروه تحویل داده شود

بروشور آزمايشگاه مكانيك سنگ (1390/4/13)

توضيحاتي در خصوص امكانات آزمايشگاه مكانيك سنگ

بروشور آزمايشگاههاي تجزيه مواد معدني (1389/12/22)

توضيحاتي در خصوص آزمايشگاههاي تجزيه دانشكده و امكانات موجود

بروشور آزمايشگاههاي ژئوفيزيك (1389/12/22)

توضيحاتي در خصوص آزمايشگاههاي ژئوفيريك دانشكده و امكانات موجود

فونت تسعليق (1387/12/1)

به اين فونت براي نمايش صحيح برخي از فرمهاي دانشكده نياز است.