تست سایت ژئوفیزیک

روش¬های ژئوفیزیکی اکتشافی از جمله روش¬های مدرنی هستند که محل قرارگیری مواد و ساختارهای مدفون در اعماق تا چند صد و حتی هزاران متری زیرزمین را صرفا با اندازه¬گیری¬های سطحی ویژگی¬های فیزیکی ساختارها و مواد مدفون کشف می¬کنند. اما در مسائل مرتبط با آموزش و تحقیقات، زئوفیزیکدانان به محیط¬هایی نیاز دارند که بتوانند صحت نتایج حاصل از برداشت¬های ژئوفیزیکی خود را بررسی نمایند. یکی از بهترین و کم هزینه ترین زاهکارها برای انجام فرایند اعتبار سنجی برداشت¬های مذکور، تست سایت¬های ژئوفیزیکی هستند. در تست سایت‌های ژئوفیزیکی، اهداف مصنوعی قابل اکتشاف مورد نظر ژئوفیزیکدان‌ها، در موقعیت¬های مکانی و عمقی مختلف در زیر خاک مدفون می‌شوند و سپس توسط روش‌های ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی، الکترومغناطیسی، لرزه‌‌ای، مغناطیسی و گرانی سنجی) مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. با توجه به معلوم بودن پارامترهای این اهداف مدفون، می‌توان از آن‌ها به عنوان تسهیلاتی جهت آموزش دانشجویان، کالیبراسیون دستگاه‌های ژئوفیزیکی و تحقیق و پژوهش در زمینه روش‌های جدید ژئوفیزیکی استفاده نمود. تست سایت ژئوفیزیک دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک پس از طراحی و مدل‌سازی اولیه در محیط نرم‌افزاری، در محل پردیس معدن آموزشی دانشگاه در گستره ای به وسعت یک هکتار و با هشت هدف مدفون در حال بهره برداری است.