آزمایشگاه کارتو گرافی و فتوژئولوژی

این آزمایشگاه برای آموزش مطالعات عکسهای هوایی و نقشه های زمین شناسی و همچنین مطالعات تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.