تونل و فضاهای زیرزمینی

سیدمحمد اسماعیل جلالی
مهندسی استخراج معدن
رتبه علمی: استاد

مرتضی جوادی اصطهباناتی
مکانیک سنگ
رتبه علمی: استادیار

احمد رمضان زاده
مكانيك سنگ
رتبه علمی: استاد

شکراله زارع
مكانيك سنگ/تونل سازی
رتبه علمی: دانشيار

مجید نیکخواه
مکانیک سنگ
رتبه علمی: دانشیار