تونل و فضاهای زیرزمینی

سیدمحمد اسماعیل جلالی
مهندسی استخراج معدن
رتبه علمی: دانشیار

مرتضی جوادی اصطهباناتی
مکانیک سنگ
رتبه علمی: استادیار

احمد رمضان زاده
مكانيك سنگ
رتبه علمی: دانشیار

شکراله زارع
مكانيك سنگ
رتبه علمی: دانشيار

مجید نیکخواه
مکانیک سنگ
رتبه علمی: استادیار