کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی

محمد جهانی چگنی
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: استادیار

اصغر عزیزی
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

محمد کارآموزیان
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: دانشیار